Ważna informacja
Dodane przez Administrator dnia Styczeń 24 2014 08:25:15
Zarządzenie Nr 6/2014
Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2
imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie
z dnia 10.03.2014

w sprawie ustalenia zasad postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 kryteriów dodatkowych, terminów postępowania rekrutacyjnego oraz wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie


Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz.7) Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie zarządza, co następuje:


§ 1
Zakres przedmiotowy

Po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Wejherowa ustalam zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 do Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie, kryteria dodatkowe, terminy postępowania rekrutacyjnego oraz wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie.


§ 2
Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2014/2015

1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie w pierwszej kolejności prowadzone jest w oparciu o kryteria przewidziane w ustawie o systemie oświaty, to jest: zamieszkanie w Wejherowie, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.


§ 3
Kryteria dodatkowe

1. Ustalam kryteria dodatkowe przyjmowania dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2014/2015:
a) rodzice kandydata pracują zawodowo lub są studentami w systemie dziennym – 6 pkt,
b) kandydat jest pięciolatkiem lub sześciolatkiem – 5 pkt,
c) rodzice kandydata deklarują objęcie wychowaniem przedszkolnym kandydata minimum 8 godzin dziennie – 4 pkt,
d) rodzeństwo kandydata jest już wychowankiem przedszkola – 3 pkt,
e) rodzice kandydata płacą podatek dochodowy od osób fizycznych w Wejherowie – 2 pkt.
2. Maksymalna liczba punktów możliwa od uzyskania to 20 pkt.
3. W razie uzyskania równej liczby punktów pierwszeństwo mają kandydaci, którzy otrzymali większą liczbę punktów z kryteriów dodatkowych według kolejności określonej w ust. 1.
4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów z kryteriów dodatkowych według kolejności określonej w ust. 1 o przyjęciu kandydata do przedszkola decyduje losowanie.


§ 4
Terminy postępowania rekrutacyjnego

Ustalam następujące terminy postępowania rekrutacyjnego :

Lp. Rodzaj czynności Termin
Termin postępowania uzupełniającego

1.
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

12-19 marca 2014

-

2.
Składanie wniosków wraz z załącznikami 21 marca – 11 kwietnia 2014 4 -8 sierpnia 2014

3.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 kwietnia 2014
o godz. 14.00
14 sierpnia 2014
o godz. 14.00

4.
Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 czerwca 2014
o godz. 14.00
22 sierpnia 2014
o godz. 14.00

5.
Składanie wniosków
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
25 czerwiec 2014/29 sierpnia 2014

6.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 5 dni od daty
złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


7.
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu
otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej


§ 5
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

1. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie w terminie określonym w § 4 składają deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, której wzór stanowi Załącznik Nr 1
do niniejszego Zarządzenia.
2. Nie złożenie deklaracji w terminie oznacza, że wychowanek przedszkola traci gwarancję kontynuowania wychowania przedszkolnego, ale rodzice wychowanka mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola zgodnie z ogólnymi zasadami.


§ 6
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie przez rodziców kandydata wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 7
Opiekunowie prawni i rodzice zastępczy

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o rodzicu, należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego lub rodzica zastępczego.


§ 8
Wejście w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.mgr Grażyna Szramkowska
(Podpis i pieczątka dyrektora przedszkola)