STRONA GŁÓWNA Lipiec 30 2021 17:20:04
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
O NAS
KONTAKT
SZUKAJ
OPŁATY
KADRA
FILMY Z PRZEDSZKOLA
WIECZORNICA 1
WIECZORNICA 2
ZŁOTA RYBKA
KRÓLEWNA GBURKA
NAJNOWSZE ZDJĘCIA 17.04.2013
FOTKI RÓŻNE
OSTATNIO DODANE
ANDRZEJKI
MIKOŁAJ
WIGILIA PSZCZÓŁKI
NAJNOWSZE FOTKI 2012
MALUCHY KISZĄ OGÓRKI
WIECZORNICA 8.11.2012
WIZYTA U DENTYSTY
ZAJĘCIA OTWARTE-PSZCZÓŁKI
NOWE ZDJĘCIA
Andrzejki
Dzień Niepodległości
Mikołaj
Niebieskie Mikołaje
Park Naukowo-Techniczny
Pieczemy Piernika
Pasowanie na Przedszkolaka
ZDJĘCIA Z PRZEDSZKOLA
Zajęcia otwarte grupa 1
Zajęcia otwarte grupa 2
Zajęcia otwarte grupa 3
Zajęcia otwarte grupa 4
Zajęcia otwarte grupa 5
Zajęcia otwarte grupa 6
Koncert muzyczny
Pies w grupie 1
Pożegnanie lata
Sprzątanie świata
ZDJĘCIA PRZESŁANE PRZEZ RODZICÓW
galeria 1
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 23
Nieaktywowany Użytkownik: 411
Najnowszy Użytkownik: toneypan
Witamy
Strona została przeniesiona na adres: http://ps2wejherowo.pl/
umowa na rok 2014/2015

Szanowni Rodzice

Informujemy, że od 23 czerwca 2014 r.

do 30 czerwca 2014 r. należy zgłosić się do

kancelarii przedszkola w celu pobrania umowy

na rok szkolny 2014/2015.

Wypełnioną umowę należy zwrócić

najpóźniej 30 czerwca 2014 r.
ZAPISY 2014/2015
ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2
IM. KUBUSIA PUCHATKA W WEJHEROWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Dzieci od 3 do 6 roku życia.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola
wydawane i przyjmowane będą w kancelarii przedszkola
od 21 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r.


Informacja o kolejnych terminach postępowania rekrutacyjnego
w zarządzeniu Nr 6/2014 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie z dnia 10.03.2014


Zapewniamy dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze pełnej akceptacji i przestrzegania praw dziecka.


Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie
Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. Kubusia Puchatka
tel. 58 672 - 17 - 91
RADOSNE PRZEDSZKOLE
RADOSNE PRZEDSZKOLE=
Ważna informacja
Zarządzenie Nr 6/2014
Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2
imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie
z dnia 10.03.2014

w sprawie ustalenia zasad postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 kryteriów dodatkowych, terminów postępowania rekrutacyjnego oraz wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie


Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz.7) Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie zarządza, co następuje:


§ 1
Zakres przedmiotowy

Po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Wejherowa ustalam zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 do Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie, kryteria dodatkowe, terminy postępowania rekrutacyjnego oraz wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie.


§ 2
Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2014/2015

1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie w pierwszej kolejności prowadzone jest w oparciu o kryteria przewidziane w ustawie o systemie oświaty, to jest: zamieszkanie w Wejherowie, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.


§ 3
Kryteria dodatkowe

1. Ustalam kryteria dodatkowe przyjmowania dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2014/2015:
a) rodzice kandydata pracują zawodowo lub są studentami w systemie dziennym – 6 pkt,
b) kandydat jest pięciolatkiem lub sześciolatkiem – 5 pkt,
c) rodzice kandydata deklarują objęcie wychowaniem przedszkolnym kandydata minimum 8 godzin dziennie – 4 pkt,
d) rodzeństwo kandydata jest już wychowankiem przedszkola – 3 pkt,
e) rodzice kandydata płacą podatek dochodowy od osób fizycznych w Wejherowie – 2 pkt.
2. Maksymalna liczba punktów możliwa od uzyskania to 20 pkt.
3. W razie uzyskania równej liczby punktów pierwszeństwo mają kandydaci, którzy otrzymali większą liczbę punktów z kryteriów dodatkowych według kolejności określonej w ust. 1.
4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów z kryteriów dodatkowych według kolejności określonej w ust. 1 o przyjęciu kandydata do przedszkola decyduje losowanie.


§ 4
Terminy postępowania rekrutacyjnego

Ustalam następujące terminy postępowania rekrutacyjnego :

Lp. Rodzaj czynności Termin
Termin postępowania uzupełniającego

1.
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

12-19 marca 2014

-

2.
Składanie wniosków wraz z załącznikami 21 marca – 11 kwietnia 2014 4 -8 sierpnia 2014

3.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 kwietnia 2014
o godz. 14.00
14 sierpnia 2014
o godz. 14.00

4.
Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 czerwca 2014
o godz. 14.00
22 sierpnia 2014
o godz. 14.00

5.
Składanie wniosków
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
25 czerwiec 2014/29 sierpnia 2014

6.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 5 dni od daty
złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


7.
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu
otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej


§ 5
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

1. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie w terminie określonym w § 4 składają deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, której wzór stanowi Załącznik Nr 1
do niniejszego Zarządzenia.
2. Nie złożenie deklaracji w terminie oznacza, że wychowanek przedszkola traci gwarancję kontynuowania wychowania przedszkolnego, ale rodzice wychowanka mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola zgodnie z ogólnymi zasadami.


§ 6
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie przez rodziców kandydata wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 7
Opiekunowie prawni i rodzice zastępczy

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o rodzicu, należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego lub rodzica zastępczego.


§ 8
Wejście w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.mgr Grażyna Szramkowska
(Podpis i pieczątka dyrektora przedszkola)
Koszt pobytu dziecka w przedszkolu
Koszt pobytu dziecka w przedszkolu za miesiąc

styczeń 2014 r. wynosi:

1) 5 godz.: podstawa programowa: 2 posiłki: 100,80 zł

2) 6 godz.: 1 godz. płatna + 2 posiłki: 121,80 zł

3) 6 godz.: 2 godz. płatne + 2 posiłki: 142,80 zł

4) 6 godz.: 1 godz. płatna + 3 posiłki: 147,00 zł

5) 7 godz.: 2 godz. płatne + 3 posiłki: 168,00 zł

6) 8 godz.: 3 godz. płatne + 3 posiłki: 189,00 zł

7) 9 godz.: 4 godz. płatne + 3 posiłki: 210,00 zł

8) 10 godz.: 5 godz. płatnych + 3 posiłki: 231,00 zł

9) 11 godz.: 6 godz. płatnych + 3 posiłki: 252,00 zł

Opłatę należy uiszczać z góry do 15-go każdego

miesiąca w kancelarii przedszkola lub na konto nr:

73 1160 2202 0000 0000 6196 5903

- Bank Millennium.

W tytule płatności prosimy wpisać imię i nazwisko

dziecka.

DYREKTOR
Informacja dla rodziców
> Informacja dla rodziców

dotycząca zmian w sposobie rekrutacji dzieci do

Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia Kubusia

Puchatka


>Szanowni Rodzice!

W związku z wejściem w życie ustawy z 6 grudnia 2013 roku, zwanej „ustawą

rekrutacyjną” Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 2 imienia Kubusia Puchatka

1. Począwszy od roku szkolnego 2013/2014 zmianie ulegną zasady rekrutacji do

2.Rodzice dzieci uczęszczających do Naszego Przedszkola w terminie 7

dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego będą mogli złożyć

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Naszym

3. W przypadku rekrutacji dzieci, które dotąd nie uczęszczały do Naszego

Przedszkola (także rodzeństwa dzieci już chodzących na Naszego Przedszkola)

zostanie ogłoszona rekrutacja.

4. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

5.Zgodnie z „ustawą rekrutacyjną” w postępowaniu rekrutacyjnym przede

wszystkim będzie decydować zamieszkanie kandydata na terenie Miasta

Wejherowa oraz następujące kryteria:

− wielodzietność rodziny kandydata,

− niepełnosprawność kandydata,

− niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

− niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

− niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

− samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

− objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Ponadto, w uchwale Rady Miasta zostanie ustalone do sześciu dodatkowych

kryteriów rekrutacyjnych.

7. O terminie rekrutacji, treści wniosku rekrutacyjnego i innych szczegółach

postępowania rekrutacyjnego poinformujemy niezwłocznie po podjęciu

stosownej uchwały przez Radę Miasta Wejherowa.

Z poważaniem

Dyrektor Samorządowego

Przedszkola Nr 2 imienia Kubusia

Puchatka
Opłata za przedszkole miesiąc XII 2013
Koszt pobytu dziecka w przedszkolu za miesiąc
grudzień 2013 r. wynosi:

1) 5 godz.: podstawa programowa: 2 posiłki: 96,00 zł
2) 6 godz.: 1 godz. płatna + 2 posiłki: 116,00 zł
3) 6 godz.: 2 godz. płatne + 2 posiłki: 136,00 zł
4) 6 godz.: 1 godz. płatna + 3 posiłki: 140,00 zł
5) 7 godz.: 2 godz. płatne + 3 posiłki: 160,00 zł
6) 8 godz.: 3 godz. płatne + 3 posiłki: 178,00 zł
7) 9 godz.: 4 godz. płatne + 3 posiłki: 200,00 zł
8) 10 godz.: 5 godz. płatnych + 3 posiłki: 220,00 zł
9) 11 godz.: 6 godz. płatnych + 3 posiłki: 240,00 złOpłatę należy uiszczać z góry do 15-go każdego miesiąca w kancelarii przedszkola lub na konto nr: 50 1160 2202 0000 0001 7555 1571
- Bank Millennium.
W tytule płatności prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka.


DYREKTOR


NOWE FILMY I ZDJĘCIA
ZAPRASZAM DO NADSYŁANIA SWOICH ZDJĘĆ NA ADRES S.PERLOWSKI@GMAIL.COM LUB PO ZAŁOŻENIU KONTA NA STRONIE I ZALOGOWANIU SIĘ NA NIEJ.
NOWE ZDJĘCIA
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA NOWEJ GALERII ZDJĘĆ NASZYCH DZIECI !!!
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Ankieta
CZY PODOBA CI SIĘ GALERIA ??

TAK

NIE

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl